Pagalbos mokiniui specialistai

Pagalbos mokiniui specialistai

Socialinis pedagogas

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

• Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose.
• Konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
• Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas.
• Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais.
• Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas.
• Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis.
• Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.
• Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis.
• Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą.

Į socialinį pedagogą gali kreiptis mokiniai, tėvai, mokyklos pedagogai, kai:

• Mokinys susiduria su emociniais, bendravimo sunkumais, turi elgesio, adaptacinių, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;.
• Mokinys patiria patyčias, smurtą gimnazijoje ar už jos ribų.
• Mokiniui iškyla sunkumų bendraujant su bendraamžiais, mokytojais, tėvais.
• Mokinys netinkamai elgiasi, rūko, vartoja alkoholį ar psichotropines medžiagas.

Psichologas

Psichologo veiklos turinys:

• Vertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.
• Konsultuoja psichologinių asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
• Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas.
• Atlieka psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.
• Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
• Bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, gimnazijos specialistais ir administracija, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vilniaus miesto psichologine pedagogine tarnyba, Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.).
• Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
• Rengia individualias rekomendacijas mokinių psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
• Renka informaciją, reikalingą psichologinės pagalbos gavėjų problemoms spręsti, atlieka mokinių veiklos ir elgesio stebėseną. Ją teikia suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Kada siūlome kreiptis į psichologą?Jei mokinys:

• Turi bendravimo sunkumų su bendraamžiais, mokytojais ir/ar tėvais.
• Jaučiasi vienišas.
• Kamuojamas nerimo, depresijos, streso, neigiamų ir/ar per daug intensyvių emocijų.
• Turi mokymosi sunkumų.
• Nori geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes.

Specialusis pedagogas

Specialiojo pedagogo veiklos turinys:

• Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms.
• Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams grupinių ir individualių specialiųjų pamokų metu įsisavinti ugdymo turinį bei lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimų lygį, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
• Padeda mokytojams pritaikyti ar individualizuoti bendrąsias ugdymo programas. Supažindinti tėvus ir mokytojus su naujovėmis sutrikimų nustatymo, jų įveikos galimybių ir ugdymo srityse.
• Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais, su miesto Psichologinės pedagoginės tarnybos specialistais bei kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese.
• Vertinta ir analizuoti ugdymo procesą ir jo rezultatus, numatyti pagalbos kelius.
• Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Logopedas

Logopedo veiklos turinys:

• Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius progimnazijoje.
• Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, teisės aktų nustatyta tvarka.
• Bendradarbiaudamas su mokytojais, numato pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus ir juos taiko.
• Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitas.
• Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
• Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
• Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.
• Konsultuoja mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
• Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.
• Tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus.
• Dalyvauja progimnazijos vaiko gerovės ir kitų progimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje.
• Taiko savo darbe logopedijos naujoves.
• Šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimai.
• Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklos turinys:

• Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas;
• Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas gimnazijos bendruomenei;
• Gimnazijos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
• Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
• mokinių maitinimo organizavimo priežiūra;
• gimnazijos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
• traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija gimnazijoje;
• ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
• pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
• informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, pateikimas gimnazijos bendruomenei;
• asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos patekimas ir šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra gimnazijoje;
• lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimo nustatymas;
• dalyvavimas gimnazijos prevencinio darbo grupėse;
• pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
• užkrečiamųjų ligų epidemiologinė priežiūra gimnazijoje;
• pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas
• pagalba organizuojant ir pravedant sporto renginius gimnazijoje.

Karjeros specialistas

Karjeros specialisto veiklos turinys:

• Savęs pažinimo – pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis.
• Karjeros galimybių pažinimo – rasti ir efektyviai naudotis karjeros informaciją, pažinti kintantį darbo pasaulį.
• Karjeros planavimo – kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą.
• Karjeros įgyvendinimo – taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

Registracija pas gimnazijos švietimo pagalbos specialistą