Pagalbos mokiniui specialistai

Registracija pas gimnazijos švietimo pagalbos specialistą

https://forms.gle/cevgf9esg6hzG24V9

Socialinė pedagogė. Dirba 328 kabinete.

Žmogus yra sociali būtybė, todėl pagalbos prašymas yra neatsiejamas nuo bendravimo ir bendradarbiavimo. Žinodami, kad vienoje ar kitoje situacijoje neturime reikiamos patirties, per pagalbos siūlymą ar prašymą geriname savo įgūdžius ir giliname žinias.

Tad surinkite numerį +37069742638 ir jums visada padės mūsų gimnazijos socialinė pedagogė.

Gimnazijos socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Mokyklos socialinio pedagogo veikla grindžiama šiais principais: vaiko ir mokinio interesų, orumo, individualizavimo, visapusiškumo, prieinamumo, vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus, bendradarbiavimo, konfidencialumo.

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

 1. Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 2. Konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 3. Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 4. Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 5. Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 6. Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis.
 7. Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 8. Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 9. Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę  pedagoginę pagalbą.

Į socialinį pedagogą gali kreiptis mokiniai, tėvai, mokyklos pedagogai, kai:

 • mokinys susiduria su emociniais, bendravimo sunkumais, turi elgesio, adaptacinių, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
 • mokinys patiria patyčias, smurtą gimnazijoje ar už jos ribų;
 • mokiniui iškyla sunkumų bendraujant su bendraamžiais, mokytojais, tėvais;
 • mokinys elgiasi netinkamai, vartoja psichoaktyviąsias medžiagas: alkoholį, tabaką, narkotikus ir kitas.
Gimnazijos psichologo pagrindinės darbo kryptys:
 • vertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • konsultuoja psichologinių asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas;
 • atlieka psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.
 • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • bendradarbiauja su  mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, gimnazijos specialistais ir administracija, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vilniaus miesto psichologine pedagogine tarnyba, Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.);
 • dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • rengia individualias rekomendacijas mokinių psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • renka informaciją, reikalingą psichologinės pagalbos gavėjų problemoms spręsti, atlieka mokinių veiklos ir elgesio stebėseną. Ją teikia suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Kada siūlome kreiptis į psichologą?

Jei mokinys:

 • Turi bendravimo sunkumų su bendraamžiais, mokytojais ir/ar tėvais;
 • Jaučiasi vienišas;
 • Kamuojamas nerimo, depresijos, streso, neigiamų ir/ar per daug intensyvių emocijų;
 • Turi mokymosi sunkumų;
 • Nori geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes;
 • Turi sunkumų apsisprendžiant profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais;

*Konsultacijos yra konfidencialios.

Aktualią informaciją galite paskaityti čia.

Specialiojo pedagogo darbo tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių.

Specialiojo pedagogo uždaviniai ir veiklos kryptys:
 • Atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms.
 • Padėti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams grupinių ir individualių specialiųjų pamokų metu įsisavinti ugdymo turinį bei lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimų lygį, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Padėti mokytojams pritaikyti ar individualizuoti bendrąsias ugdymo programas. Supažindinti tėvus ir mokytojus su naujovėmis sutrikimų nustatymo, jų įveikos galimybių ir ugdymo srityse.
 • Bendradarbiauti su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais, su miesto Psichologinės pedagoginės tarnybos specialistais bei kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese.
 • Vertinti ir analizuoti ugdymo procesą ir jo rezultatus, numatyti pagalbos kelius.

PAGRINDINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO

MOKYKLOJE FUNKCIJOS

 • sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas;
 • informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas gimnazijos bendruomenei;
 • gimnazijos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
 • pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 • mokinių maitinimo organizavimo priežiūra;
 • gimnazijos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 • traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija gimnazijoje;
 • ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 • pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
 • informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, pateikimas gimnazijos bendruomenei;
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos patekimas ir šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra gimnazijoje;
 • lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimo nustatymas;
 • dalyvavimas gimnazijos prevencinio darbo grupėse;
 • pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
 • užkrečiamųjų ligų epidemiologinė priežiūra gimnazijoje;
 • pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas
 • pagalba organizuojant ir pravedant sporto renginius gimnazijoje.