Pagalba mokiniui

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis

Rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Uždaviniai

  1. Šviesti Gimnazijos bendruomenę vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo klausimais. Bendradarbiauti su įvairiomis institucijomis siekiant užtikrinti vaiko gerovę.
  2. Analizuoti mokymo sutarties pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti gimnaziją ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus. Vykdyti krizių valdymą gimnazijoje.
  3. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
  4. Teikti pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę ir kt. pagalbą mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams sprendžiant mokinių elgesio problemas, mokymosi sunkumus ir kt. klausimais.

Daiva Lebednikaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, – komisijos pirmininkė; tel.nr. +37069742631,d.lebednikaite@senvagesgimnazija.lt