Karjeros specialistu gimnazijoje dirba Danutė Maksimovičiūtė; 318 kabinetas

Dėl individualių konsultacijų galima kreiptis į 318 kabinetą, žinutėmis į „mano dienynas“, el.paštu danute.maksimoviciute@senvagesgimnazija.lt

Darbo laikas

I-IV 8.00 – 15.30 
V 8.00 – 15.00
Pietų pertrauka 12.00-12.30 (išskyrus penktadienį)

 

Naudingos nuorodos
  • LAMA BPO – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti.
  • AIKOS – atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema.
  • MUKIS – mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė.
  • KARJERAS – regioninių karjeros centrų svetainė, kurioje pateikiama informaciją apie su karjera susijusius renginius bei profesinį veiklinimą.
  • EUROGUIDANCE – Euroguidance projekto siekis – profesinio informavimo ir konsultavimo plėtra Lietuvoje bei Europoje. Projektas yra ir europinio Euroguidance tinklo, vienijančio Euroguidance centrus 34 Europos erdvės šalyse, narys. Nacionalinio ir tarptautinio pobūdžio veiklų derinys leidžia Euroguidance pasiekti išskirtinių rezultatų plėtojant profesinio informavimo ir konsultavimo sistemą, paslaugų kokybę ir prieinamumą, skatinant mokymąsi visą gyvenimą.

Naudinga informacija tėvams
http://www.mukis.lt/lt/literaturos-sarasas_125.html 

Naudinga informacija mokiniams
http://www.mukis.lt/lt/literaturos-sarasas.html

Naudinga informacija mokytojams
EUROPASS  – tai penki dokumentai, kuriuose pateikiama informacija apie asmens išsilavinimą, įgūdžius ir kompetencijas yra vienodai suprantama visoje Europoje.

Karjeros kompetencijos

Karjeros kompetencijos apima keturias kompetencijų sritis:

1. asmenybės ypatumų pažinimo,
2. karjeros galimybių pažinimo,
3. karjeros planavimos
4. karjeros įgyvendinimo.

Pirmas žingsnis – http://www.youtube.com/watch?v=a5n8y2HicsY
Antras žingsnis – http://www.youtube.com/watch? v=7kXO8lVaHZk&feature=relmfu
Trečias žingsnis – http://www.youtube.com/watch?v=GkpJcCFstnc&feature=relmfu
Ketvirtas žingsnis – http://www.youtube.com/watch?v=qVix8yoEQnE&feature=relmfu

Profesinio kryptingumo testai

Ugdymas karjerai

prioritetinė profesinio orientavimo sritis.

Tikslas

Nuosekliai ir kryptingai plėtoti šiuolaikišką, efektyvią profesinio orientavimo paslaugų sistemą gimnazijoje. Sudaryti sąlygas gimnazijos mokiniams įgyti reikalingų karjeros kompetencijų. Aktyviai bendradarbiauti su Lietuvos mokymo įstaigomis, kitais socialiniais partneriais, darbdaviais bendrų interesų sandūros srityje.

Profesinis orientavimas vykdomas vadovaujantis šiais principais:

• prieinamumo;
• nešališkumo, laisvo pasirinkimo ir asmeninės atsakomybės už karjeros sprendimus;
• individualizavimo;
• paslaugų kokybės.

Gimnazija, vykdydama mokinių ugdymą karjerai:

• sudaro sąlygas visiems mokiniams įgyti karjeros kompetencijų (žinių, gebėjimų ir nuostatų apie
save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjero
planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą);
• įgyvendina švietimo ir mokslo ministro tvirtinamą ugdymo karjerai programą;
• organizuoja su ugdymu karjerai suderintas kultūrinę, meninę, pažintinę ir kitas veiklas bei neformalųjį švietimą.

Gimnazija, vykdydama mokinių profesinį informavimą:

• sudaro sąlygas mokiniams gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
• organizuoja profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. Šiam tikslui gali būti organizuojamas darbinės veiklos stebėjimas bei praktiniai užsiėmimai įmonėse, įstaigose arba virtualioje erdvėje, praktinis mokymas, įgytos patirties aptarimas bei kita veikla.

Gimnazija, vykdydama mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį):
• sudaro mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai (mokymuisi įvairiose pakopose, darbui);
• padeda spręsti klausimus susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (individualaus ugdymo plano arba mokymo plano sudarymas, švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi;
• padeda spręsti karjeros problemas, susijusias su socialiniais, sveikatos, psichologiniais ir kitais veiksniais, arba pataria kreiptis į kitus švietimo pagalbos specialistus;