Priėmimas

VILNIAUS SENVAGĖS
EKOLOGIJOS IR APLINKOS TECHNOLOGIJŲ GIMNAZIJ
A

gegužės 13 d. 14.40 val. 312 kab.;

gegužės 27 d. 14.40 val. 312 kab.;

birželio 3 d. 14.40 val. 312 kab.;

rugpjūčio 29 d. 12.00 val. 312 kab.

  • Svarbu: tėvai e.sistemoje turi patvirtinti gautą kvietimą į gimnaziją, laikydamiesi priėmimo grafike (pdf) nurodytų terminų.
  • Pirmiausiai priimami mokiniai, atlikę motyvacijos mokytis testą.
  • Atlikę motyvacijos mokytis testą mokiniai, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje bei mokiniai, kurių broliai ir (ar) sesės (įbroliai ar įseserės) mokosi ir tęs mokymąsi mūsų gimnazijoje.
  • Atlikę motyvacijos mokytis testą mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje, priimami pagal suminį pirmumo kriterijų taškų skaičių:

Vaikai, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų) (jeigu kitas miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia, kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba teismo sprendimu apribotos tėvystės teisės); įvaikinti vaikai; vaikai, turintys globėjus ar rūpintojus, neįgalių tėvų vaikai

2 taškai

Vaikai, turintys teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokykloje (pateikiama atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos medicinos pažyma, pedagoginės psichologinės tarnybos išvada ar kitos įstaigos išduotas dokumentas)

2 taškai

Dvynukai, trynukai ir kiti daugiavaisio gimimo vaikai, kurie priimami kartu

2 taškai

Daugiavaikių šeimų vaikai

2 taškai

Vaikai, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ir įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi mūsų gimnazijoje

1 taškas

Mokiniai – miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyviai;

0,5 taško – už miesto laimėjimus (I-III vietos, 7-8 klasė)

1 taškas – šalies laimėjimai (I-III vietos, 7-8 klasė)

1,5 taško – tarptautiniai laimėjimai (I-III vietos, 7-8 klasė)

Pastaba. Skaičiuojamas vienas aukščiausias laimėjimas

Mokiniai, lankantys neformaliojo (meninės ir (ar) mokslinės, sporto krypčių) švietimo įstaigas

0,5 taško – mokiniui, lankančiam neformaliojo švietimo įstaigą

Informaciją apie priėmimą teikiama telefonu nr. +370 697 42631 darbo dienomis 15.00 – 16.00 val.