Informacija

Biblioteka – informacinis centras yra atviras švietimo ir informacijos centras visapusiškai tenkinantis mokyklos bendruomenės informacinius poreikius savo fondais ir veikla dalyvaujantis ugdymo procese. Bibliotekos pagrindiniai vartotojai – mokytojai ir mokiniai, todėl didžiąją fondų dalį sudaro vadovėliai ir programinė literatūra.

Bibliotekos misija – kaupti, saugoti ir skleisti informaciją, teikti tradicines, interaktyvias švietimo bei kultūros paslaugas. Užtikrinti kokybišką vartotojų aptarnavimą, populiarinti  literatūrą, organizuoti jos sklaidą, rengti dokumentų, meno, virtualias parodas, kūrybos vakarus, susitikimus su rašytojais ir leidyklų atstovais, knygų aptarimus, skaitymo skatinimui skirtus renginius virtualiu ir kontaktiniu būdu. Plėsti bibliotekos paslaugų įvairovę, prisitaikant prie besikeičiančių modernios visuomenės poreikių. Skleisti informaciją bibliotekos interneto svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose. Dalyvauti kryptingame moksleivių skaitmeninių įgūdžių ugdyme, panaudojant naujas, modernias informacines technologijas.

Bibliotekos fondas:

 • vadovėliai (8720 fiz.vnt.)
 • grožinė literatūra; monografijas, žinynai, žodynai, enciklopedijos ir kt. (8785 fiz.vnt.)
 • elektroniniai leidiniai (130 fiz.vnt.)

Bibliotekos paslaugos:

 • vadovėlių it kitos literatūros išdavimas;
 • konsultacinė pagalba mokiniams ir mokytojams ieškantiems informacijos ir renkantis literatūrą;
 • informacijos paieška pagal užklausas, pasitelkiant turimus bibliotekoje ir laisvai prieinamus informacijos šaltinius internete;
 • nuolatinis informavimas apie naujai gautus leidinius;
 • atsakymai į vartotojų užklausas žodžiu ir el. paštu;
 • spausdinimas, kopijavimas.

Bibliotekos struktūra:

 • Abonementas (206 kab.) – vadovėlių ir kitos literatūros išdavimas.
 • Skaitykla (203 kab.)  – 28 darbo vietos skirtos vartotojams ( 8 kompiuterizuotos darbo vietos).